Pre ohodnotenie bytu sú potrebné nasledovné podklady:

  1. List vlastníctva – aktuálny (môže byť aj vytvorený cez www.katasterportal.sk)
  2. Kópia katastrálnej mapy na pozemky na ktorých stojí dom v ktorom sa byt nachádza (môže byť aj vytvorená cez www.katasterportal.sk)
  3. Doklad o veku domu (vydá správca domu), alebo kópia kolaudačného (užívacieho) rozhodnutia; pokiaľ sa jedná o byt vytvorený nadstavbou alebo vstavbou, tak sú potrebné doklady o veku jednak pre dom, jednak pre byt (nadstavbu alebo vstavbu)
  4. Nadobúdacie doklady aktuálneho vlastníka bytu (napr. kúpna zmluva)
  5. Pôdorys bytu (tento podklad nie je bezpodmienečne nutný)