Pre ohodnotenie pozemku v zastavanom území obce (v intraviláne) sú potrebné nasledovné podklady:

  1. List vlastníctva – aktuálny (môže byť vytvorený cez www.katasterportal.sk)
    Kópia katastrálnej mapy na posudzované pozemky (môže byť vytvorená cez www.katasterportal.sk), alebo
  2. Geometrický plán s vyznačenými zmenami hraníc pozemkov, ktorý musí byť potvrdený príslušnou správou katastra nehnuteľností (v rozpiske červená pečiatka katastrálneho úradu)
  3. Iné doklady – napr. Územnoplánovaciu informáciu, Územné rozhodnutie, Stavebné povolenie, …. (nie je bezpodmienečne nutné)

Pre ohodnotenie pozemku mimo zastavaného územia obce (v extraviláne) sú potrebné nasledovné podklady:

  1. List vlastníctva – aktuálny (môže byť vytvorený cez www.katasterportal.sk)
  2. Kópia katastrálnej mapy na posudzované pozemky (môže byť vytvorená cez www.katasterportal.sk), alebo
  3. Geometrický plán s vyznačenými zmenami hraníc pozemkov, ktorý musí byť potvrdený príslušnou správou katastra nehnuteľností (v rozpiske červená pečiatka katastrálneho úradu)
  4. Iné doklady – napr. Územnoplánovaciu informáciu, Územné rozhodnutie, Stavebné povolenie, ….