Publikačná činnosť

Kniha s obsahom zameraným na problematiku ohodnocovania nehnuteľností v prostredí Slovenskej republiky. Využiteľná pre potreby znalcov (odhad hodnoty nehnuteľností), realitné kancelárie, právnické kancelárie, štátne orgány, pedagogického procesu a pod.

Autori: Miloslav Ilavský & Milan Nič & Dušan Majdúch

Kniha s obsahom zameraným na problematiku ohodnocovania nehnuteľností v prostredí Slovenskej republiky.

ISBN: 978-80-971021-0-4

Tlač: MIpress Bratislava, 2012

Pre objednanie knihy si môžete stiahnuť objednávku:

Obsah: Základné pojmy pri ohodnocovaní nehnuteľností; podklady k ohodnoteniu nehnuteľností; Merné jednotky nehnuteľností; životnosť stavebných objektov; Opotrebenie stavieb; Východisková hodnota stavby; Výpočrt technickej hodnoty; Všeobecná hodnota nehnuteľností; Hodnota nájmu nehnuteľností (stavieb a pozemkov); Všeobecná hodnota práv a záväzkov; Výška škody na nehnuteľnosti (na stavbe); Špecifické prípady ohodnocovania nehnuteľností (Ohodnocovanie pre dedičské konanie; Ohodnocovanie pre vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (reálna deľba); Ohodnocovanie pre vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov; Ohodnocovanie pre exekučné konanie; Ohodnocovanie pre dobrovoľné dražby; Ohodnocovanie pre účely zákona dane z príjmov; Ohodnocovanie pre vybrané účely Obchodného zákonníka (Nepeňažný vklad do spoločnosti; Prevod majetku na spriaznenú spoločnosť); Ohodnocovanie pre účely kolektívneho investovania; Hodnota zhodnotenia / znehodnotenia stavby / nehnuteľnosti stavebnými prácami; Ohodnocovanie nehnuteľností pre účely reštitúcií); Prílohy (JKSO, KS, ŠKS); Množstvo praktických príkladov.

Kniha obsahuje 468 strán formátu A4, 80 obrázkov, 5 grafov, 279 tabuliek, 74 príkladov, (36,148 AH)